INFORMATIE VOOR INFORMATIEVERZOEKEN BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS VOLGENS ART. 13 VERORDENING (EU) 2016/679

Op grond van art. 13 van Verordening (EU) 2016/679 informeert het bedrijf HOTEL GARDENIA DI LAVEZZO ADOLFO & C. SNC, gevestigd in de Poarello Region 11, 10090, Romano Canavese (TO), als gegevensbeheerder de personen die om informatie verzoeken, over welke doeleinden en methoden voor de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens, hun reikwijdte van communicatie en verspreiding, evenals de aard van hun toekenning.

BELANGHEBBENDEN

Gebruikers van internetdiensten die informatie opvragen. GEGEVENS VERWERKT
Persoonsgegevens (bestaande uit naam, achternaam en e-mailadres) verstrekt door de betrokkene via het formulier op de website van de Verwerkingsverantwoordelijke.

DOEL VAN DE BEHANDELING

De persoonsgegevens (bestaande uit naam, voornaam en e-mailadres) die door de belanghebbende worden verstrekt via het formulier op de website van de Verwerkingsverantwoordelijke, worden gebruikt in volledige overeenstemming met het beginsel van correctheid en rechtmatigheid en met de bepalingen van de wet om feedback te geven aan het verzoek van de belanghebbende en voor aanverwante en instrumentele activiteiten. Persoonsgegevens kunnen, met voorafgaande toestemming, ook worden verwerkt voor marketing- en reclamedoeleinden door de gegevensbeheerder, door het verzenden van informatieberichten en commerciële en promotionele communicatie met betrekking tot de activiteiten, producten en diensten van de gegevensbeheerder, via automatische middelen, zoals e-mail en sms-berichten, evenals traditionele middelen, zoals telefonisch contact met een operator, in volledige overeenstemming met de beginselen van rechtmatigheid en correctheid en de bepalingen van de wet.

AARD VAN DE GEGEVENSVERSTREKKING

Het verstrekken van gegevens door de belanghebbende is optioneel. In gebreke zal de eigenaar echter niet in staat zijn om de verwerkingen uit te voeren voor de hierboven beschreven doeleinden.

RECHTSGROND VAN DE VERWERKING

De rechtsgrond voor de verwerking is de toestemming voor de verwerking van de bovengenoemde gegevens, ook voor marketing- en reclamedoeleinden. Toestemming wordt geacht te zijn gegeven door de juiste vakjes onderaan het formulier te markeren.

VERWERKINGSMETHODE

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door middel van IT-procedures of in ieder geval elektronische middelen en papieren dragers door subjecten, intern of extern, specifiek aangesteld en gemachtigd om dit te doen en zich verplicht tot vertrouwelijkheid. De gegevens worden verwerkt en opgeslagen met geschikte hulpmiddelen om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid ervan te waarborgen door het nemen van passende beveiligingsmaatregelen zoals vereist door de wet.

BEWAARTERMIJN GEGEVENS

De gegevens worden verwerkt en bewaard voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden en volgens de bepalingen van de wet en in ieder geval gedurende twee jaar vanaf de eerste contacten als in de tussentijd het recht van verzet niet wordt uitgeoefend door de belanghebbende. , onverminderd het eventueel aangaan van contractuele relaties met de eigenaar. Met betrekking tot de verwerking met het oog op het verzenden van commerciële en promotionele mededelingen van producten en diensten van de gegevensbeheerder en voor het verzenden van informatieberichten met betrekking tot zijn activiteit, worden de gegevens bewaard gedurende 24 maanden na het laatste contact met de gegevensbeheerder. totstandbrenging van contractuele relaties of totdat de belanghebbende het recht van bezwaar uitoefent. Het verzet tegen de verwerking kan door de belanghebbende zelfstandig worden aangevoerd voor de ene of de andere wijze van contact.

COMMUNICATIE EN VERSPREIDING, ONTVANGERS

De verzamelde gegevens worden niet openbaar gemaakt, verkocht of uitgewisseld met derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende, behalve voor communicatie aan geautoriseerde derden – die zich verplichten tot vertrouwelijkheid of in het geval dat is aangewezen als gegevensverwerker in overeenstemming met art. 28 van Verordening (EU) 2016/679 (als bedrijven die actief zijn in de IT- en IT-bijstandssector en hostingbedrijven, webmarketing- en telemarketingbedrijven) waar nodig voor de doeleinden waarnaar in deze informatie wordt verwezen. De volledige en bijgewerkte lijst van gegevensverwerkers kan op verzoek worden verkregen via de methoden die in deze verklaring worden aangegeven. De gegevens kunnen worden meegedeeld aan de bevoegde autoriteiten, volgens de bepalingen van de wet. Persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen.

OVERDRACHT VAN GEGEVENS IN HET BUITENLAND NAAR LANDEN BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

Met betrekking tot de hierboven vermelde verwerkingsdoeleinden kunnen de gegevens naar het buitenland worden verzonden en worden verwerkt door derden, ook gevestigd op het grondgebied van landen buiten de Europese Economische Ruimte, zoals de Verenigde Staten van Amerika. De doorgifte naar deze derde landen vindt plaats op basis van adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie of de ondertekening van door de Europese Commissie zelf goedgekeurde modelcontractbepalingen. Houd er rekening mee dat de wetten op gegevensbescherming en andere wetten van andere landen buiten de Europese Economische Ruimte waarnaar de gegevens kunnen worden overgedragen, een lager beschermingsniveau kunnen bieden dan dat van het land van verblijf van de belanghebbende. In dergelijke gevallen zal de gegevensbeheerder passende voorzorgsmaatregelen nemen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens van de betrokkene beschermd blijven. Deze maatregelen omvatten ook het gebruik van modelcontractbepalingen om de overdracht van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte te waarborgen. In elk geval heeft de betrokken gebruiker het recht om verwijzing te krijgen naar de passende of passende garanties die zijn aangenomen voor de overdracht van persoonlijke gegevens en de middelen om een kopie van dergelijke persoonlijke gegevens te verkrijgen of de plaats waar ze beschikbaar zijn gesteld. Voor meer informatie of om een kopie van de geldende contractuele overeenkomsten aan te vragen, kunt u contact opnemen met het e-mailadres info@hgardenia.com.

RECHTEN VAN DE BELANGHEBBEND

De belanghebbende kan zijn rechten uitoefenen zoals uitgedrukt in de artikelen 15 tot 22 van Verordening (EU) 2016/679, door contact op te nemen met HOTEL GARDENIA DI LAVEZZO ADOLFO & C. SNC op de volgende adressen: adres Regione Poarello 11, 10090, Romano Canavese (TO ) gevestigd in de regio Poarello 11, 10090, Romano Canavese (TO) e-mail info@hgardenia.com. In het bijzonder heeft de belanghebbende op grond van de toepasselijke wetgeving het recht om:

a) verkrijgen:

• informatie over de herkomst van persoonsgegevens, over de doeleinden en methoden van verwerking, over de rechtsgrond van de verwerking, over de logica die wordt toegepast bij verwerking met behulp van elektronische hulpmiddelen en in het geval dat een geautomatiseerde beslissing- maakproces bestaat en in dit geval het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking;

• aanduiding van de identificatiegegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke en van de Managers;

• informatie over de onderwerpen of categorieën van onderwerpen aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt of die hen kunnen kennen als aangestelde vertegenwoordiger op het grondgebied van de staat, managers of agenten;

• informatie over de bewaartermijn van persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die worden gehanteerd om deze termijn te bepalen; • inzage, actualisering, rectificatie of integratie van hem betreffende gegevens;

• annulering zonder onnodige vertraging of beperking van de verwerking;

• gegevensportabiliteit, dwz de overdracht van gegevens in een algemeen gebruikt formaat dat door elk apparaat kan worden gelezen en het recht om ze over te dragen aan een andere gegevensbeheerder (indien technisch haalbaar);

• het attest van het feit dat de verrichtingen bedoeld in de voorgaande punten onder de aandacht werden gebracht, ook wat hun inhoud betreft, van degenen aan wie de gegevens werden meegedeeld of verspreid, behalve in het geval waarin deze vervulling onmogelijk is of het gebruik van middelen die kennelijk onevenredig zijn aan het beschermde recht;

b) de gegeven toestemming te allen tijde intrekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die voorafgaand aan de intrekking is gegeven;

c) een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit;

d) te allen tijde geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, verstrekt met het oog op commerciële informatie of het verzenden van reclame- of direct-salesmateriaal of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie.

EIGENAAR EN MANAGERS VAN DE BEHANDELING

De eigenaar is het bedrijf HOTEL GARDENIA DI LAVEZZO ADOLFO & C. SNC met hoofdkantoor in de regio Poarello 11, 10090, Romano Canavese (TO).

De bijgewerkte lijst van interne contactpersonen, van de gegevensverwerkers die door de

gegevensbeheerder zijn aangesteld overeenkomstig art. 28 van EU-verordening 679/2016, is beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de gegevensbeheerder. Voor alle communicatie met betrekking tot de uitoefening van de rechten van de belanghebbende verstrekt de gegevensbeheerder het adres info@hgardenia.com.

WIJZIGINGEN EN UPDATES

Deze informatie kan onderhevig zijn aan wijzigingen en aanvullingen, ook als gevolg van de actualisering van de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens. Wijzigingen De tekst van de meest actuele informatie kan worden bekeken op de website www.hgardenia.com.

Open the chat
1
Heb je hulp nodig?
Hallo,
Hoe kan ik u helpen?